Polityka prywatnośći


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Właściciel firmy „DAMAR” Marcin Damięcki, ul. Św. Barbary 22, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

2. Inspektor Ochrony Danych
Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się pod adresem email: damar@onet.eu.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych
Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie, (tj. zamówienia/zapytania/oferty);
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „DAMAR” Marcin Damięcki, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku;
  3. w celach marketingowych dla produktów firmy „DAMAR” Marcin Damięcki.
  4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których Państwa dane zostały administratorowi udostępnione.

5. Odbiorcy danych
Państwa dane możemy udostępnić firmom z nami współpracującymi i wykonującymi zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. firmy windykacyjne, transportowe, prawnicze, informatyczne, księgowe, podwykonawcze).

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

8. Cofnięcie zgody
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę udzieloną „DAMAR” Marcin Damięcki w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, na adres damar@onet.eu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez „DAMAR” Marcin Damięcki jest legalne.